De rol van het Openbaar Ministerie

De rol van het Openbaar Ministerie

Wanneer betrekken

De rol van het OM bij de Levensloopaanpak volgt uit de minimumnormen Straf met Zorg en de wet verplichte GGZ.
Het OM neemt deel aan een casusoverleg over een levensloopcliënt als:

  • Er sprake is (of is geweest) van een (actueel) strafbaar feit.
  • Of als er sprake is van (acute) gevaarzetting.
  • Of als de kans op ernstige (nieuwe) strafbare feiten groot is.

Dit betekent dat als van bovenstaande geen sprake (meer) is, het OM in beginsel niet (meer) deelneemt aan overleg. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de betrokkene is gestabiliseerd en al langere tijd geen strafbare feiten (meer) pleegt.

Hoe betrokken

  • Als een levensloopcliënt door het plegen van een strafbaar feit bekend wordt bij het OM (officieel verdachte is) dan is het OM verantwoordelijk voor het verdere verloop van het strafproces.
  • Als uit de informatie van het zorg- en veiligheidshuis of van partners op ZSM blijkt dat een verdachte cliënt is in de Levensloopaanpak, houdt de officier van justitie zoveel mogelijk rekening met de gemaakte afspraken bij de afdoening. De officier van justitie die de zaak beoordeelt bepaalt of en hoe hij rekening houdt met het feit dat iemand levensloopcliënt is. Partners op ZSM of de zorg- en veiligheidshuizen kunnen de officier van justitie hierover adviseren.
  • Het OM kan een verdachte ook aanmelden voor bespreking in een zorg- en veiligheidshuis. Dat doet het OM bij zaken waar ernstige, aantoonbare zorgen zijn, en waar naast (of in plaats van) interventies vanuit de strafrechtketen aandacht vanuit de zorg en het sociaal domein nodig is. Afhankelijk van lokale afspraken kan een ketenpartner deze aanmelding doen. Zoals de politie, de reclassering of de Raad voor de Kinderbescherming.
  • Als verplichte zorg noodzakelijk wordt geacht, dan kan een aanvraag voor een zorgmachtiging (door de ggz) via de gebruikelijke kanalen worden ingediend bij het OM. Het OM beoordeelt deze aanvraag en start eventueel de voorbereiding van een verzoekschrift voor een zorgmachtiging. Het OM behandelt aanvragen voor een zorgmachtiging op grond van en conform de wet verplichte ggz (Wvggz). Het OM deelt (in beginsel) geen informatie over zorgmachtigingen. Op deze informatie rust een geheimhoudingsplicht. 

Meer weten?

Contactpersoon