Positie van de zorg- en veiligheidshuizen

Positie van de zorg- en veiligheidshuizen

Het zorg- en veiligheidshuis heeft in de Levensloopaanpak 4 rollen:

1. Aanmelding

 • Aanmelding beoordelen aan de hand van de criteria ZVH.
 • Verrijken van de aanmelding met info van partners.
 • Organiseren van een inclusietafel.

2. Procesregie

Onafhankelijk voorzitterschap van de adviestafel / inclusietafel / Levenslooptafel:

 • Bespreking casus.
 • Besluitvorming inclusie.
 • Toewijzen Levensloopaanbieder.
 • Aanwijzen gemeentelijke casusregisseur.
 • Gezamenlijk integraal levensloopplan op de casus.
 • Regie voeren op de uitvoering van het levensloopplan.

3. Monitoring

De monitoring in de Levensloopaanpak kent een dubbele focus:

 1. Monitoring van de individuele casuïstiek
  Het bevragen van de gemeentelijke casusregisseur en de regisseur van de Levensloopaanbieder op: de samenwerking in een casus, de voortgang op het levensloopplan en het resultaat.
 2. Monitoring van de kengetallen van alle casuïstiek voor het landelijke beeld
  Hiertoe levert het ZVH periodiek de gevraagde kengetallen aan. Het gaat om aantallen inclusie, data en hoofdkenmerken van de doelgroep en de voortgang.

4. Bestuurlijke inbedding

Elk zorg en veiligheidshuis jaagt aan en/of faciliteert dat het onderwerp ‘personen met onbegrepen gedrag met een hoog veiligheidsrisico’ en de ‘regionale Levensloopaanpak’ geborgd is in een regionale bestuurlijke overlegtafel waar zowel zorg- en veiligheidspartners als gemeenten zitting hebben.

Doel van de bestuurlijke inbedding is:

 • Het commitment voor de aanpak bestuurlijk blijvend te borgen
 • Bestuurlijk op te kunnen schalen als  zich knelpunten in de uitvoering van  de aanpak voordoen
 • Bestuurlijk op te kunnen schalen als voor een specifieke casus een doorbraak geforceerd moet worden

Het zorg- en veiligheidshuis agendeert en signaleert het onderwerp, knelpunten en ontwikkelkansen binnen de aanpak.

Gedeeld beeld van de doelgroep

Personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico kunnen worden aangemeld bij de zorg- en veiligheidshuizen. Dat zijn categorie 3 en 4 uit de afbeelding hieronder.

Voor de doelgroep van de Levensloopaanpak geldt bovendien dat er sprake is van:

 • Terugkerende moeilijk beheersbare (multi-) problematiek.
 • Onvoldoende beheersbaar in de (forensische)ggz zorg- en begeleidingsytemen.
 • Gevaarlijk gedrag of een aantoonbaar (hoog) risico op dit gedrag.
 • Grotere kans op herhaling zonder sluitend aanbod van ambulante intensieve zorg en passende ondersteuning.

Meer weten?

Contactpersoon