Rol van ggz in Levensloopaanpak

Rol van ggz in Levensloopaanpak

Forensische zorg is naast psychiatrische behandeling ook gericht op het inschatten van de risico’s voor de veiligheid van de maatschappij. De forensische zorgaanbieders bieden deze ambulante en klinische behandelsetting. Ook voor personen die geen justitiële titel hebben.

Uitvoering Levensloopaanpak

Kenmerkend voor de Levensloopaanpak is dat men de cliënt niet loslaat. Voor veel van deze cliënten is langdurende en soms ‘levenslange begeleiding’ voorwaarde om te kunnen functioneren in de maatschappij. Bij voorkeur is deze begeleiding ambulant maar soms is tijdelijke opschaling naar klinische zorg noodzakelijk. De levensloopaanbieder biedt daarom naast behandeling aan elke cliënt ook levensloopcoördinatie aan. Een professional uit het levensloopteam houdt dan langdurend contact met de levensloopcliënt, zijn naasten en alle netwerkpartners in het zorg- en veiligheidshuis. Deze professional coördineert het hele zorgtraject, zoals het op- en afschalen in de zorgketen. En houdt (samen met een partner van de gemeente) continu zicht op de ondersteuningsbehoefte als het gaat om basisbestaanszekerheden.

Coördinerende rol

In elke veiligheidsregio zijn coördinerende levensloopaanbieders aangewezen die het noodzakelijke netwerk organiseren om de Levensloopaanpak uit te kunnen voeren. Deze netwerken rond cliënten zijn georganiseerd in samenwerking met de zorg- en veiligheidshuizen die een rol spelen bij de aanmelding, inclusie van de cliënten en monitoring. In een regio kunnen meerdere forensische zorgaanbieders de Levensloopaanpak uitvoeren. En wordt er ook samenwerking gezocht met verstandelijk gehandicapten- en verslavingszorgaanbieders. De Levensloopaanpak kan door de ggz aanbieder alleen vorm gegeven worden in nauwe samenwerking met de ketenpartners, zoals: de casemanager van de gemeente, de procesregisseur van het zorg- en veiligheidshuis, reclassering, politie, OM, beschermd wonen en woningbouwcorporaties.

Zorgstandaard

De exacte rol van de ggz in de Levensloopaanpak staat uitgeschreven in de zorgstandaard die is opgenomen in het register van het Zorginstituut. Een zorgstandaard beschrijft waar kwalitatief goede zorg aan moet voldoen. Niet alleen voor zorgaanbieders maar voor alle netwerkpartners. In deze standaard staat ook de benodigde samenwerking beschreven in het regionale netwerk.

Meer weten?

Contactpersoon